python3 list中上一行和下一行中的元素对比实现方法?

0 0 Python3 python
error(*)
error(*)

声望值:177 0人

2018-05-29 09:47:37 提问

关注 0关注

收藏 0收藏, 559浏览

1、有一个list,里面有N行例如:

list = [[2, 6, 8, 4, 1, 5, 9, 3, 10, 7]
[10, 3, 1, 6, 4, 7, 2, 9, 8, 5]
[8, 5, 4, 9, 1, 2, 3, 6, 7, 10]
[9, 3, 6, 10, 8, 5, 2, 4, 7, 1]
[7, 6, 5, 8, 1, 9, 10, 3, 4, 2]]

第一行,我想第一行的第一个元素和第二行的所有元素对比,查找2在第二行的哪个位置。
第二行的8在第三行的哪个位置,以此类推。

请先 登录 后评论

0个回答

注册新账号

悬赏追问
10
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 200
  • 输入数值
发布追问